PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Zvláštní opatření v době zavření škol - maturitní zkoušky a přijímací řízení

Vloženo: 6.4.2020 | Autor: brand | Zobrazeno: 213x
INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve školách co možná nejsnazší. Kromě zákona MŠMT připravuje i prováděcí právní předpis (vyhlášku), který upraví detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek. Účinnost těchto právních přepisů bude časově omezena, a to pouze na nezbytně nutnou dobu způsobenou mimořádnými okolnostmi, tedy na výše uvedené zkoušky konané v tomto školním roce (2019/2020) a na to navazující podzimní opravné a náhradní termíny a případně na opakování zkoušky v případě přezkumného řízení. Ministerstvo připraví také podrobnou metodiku postupu, kterou s předstihem předá školám.
Závěrečná zkouška
Pokud bude umožněna přítomnost žáků ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude závěrečná zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že závěrečná zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Časové období, kdy bude reálně konána závěrečná zkouška tedy může v některých případech pokračovat i krátce po 30. červnu 2020. Konkrétní termíny konání závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy (platí nicméně, že konkrétní termín zkoušek bude záležet na tom, kdy pominou mimořádná opatření a bude opět povolena osobní přítomnost žáků ve středních školách). Termíny konání zkoušek bezprostředně následující po otevření škol se nezdají být vhodné. Časový prostor mezi otevřením škol a konáním závěrečné zkoušky bude kromě možného volna k přípravě na konání zkoušky využit typicky na prezenční přípravu žáků ke zkoušce.
Kdo bude konat závěrečnou zkoušku
S ohledem na skutečnost, že nouzový stav byl vyhlášen v průběhu 2. pololetí, není možné aplikovat ta ustanovení školského zákona, která počítají s tím, že závěrečnou zkoušku může dělat žák, který úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. K závěrečné zkoušce tak bude připuštěn každý žák posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání závěrečné zkoušky a otázku jeho vydávání MŠMT řeší společně s otázkou vydávání vysvědčení ve všech druzích škol. O způsobu hodnocení a vydávání vysvědčení bude MŠMT školy informovat.

Průběh závěrečné zkoušky
Pro konání závěrečné zkoušky i nadále platí ust. § 74 odst. 1, 3 a 5 až 10 školského zákona. Tedy i nadále např. platí, že v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, škola využívá jednotná zadání. V oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, stanovuje témata, obsah, formu a pojetí zkoušek tak, jako doposud, ředitel školy. Obdobně zůstávají v platnosti ustanovení o zkušební komisi. U závěrečné zkoušky nedochází ke zrušení písemných částí. Právní úprava podmínek ukončování vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona se použije obdobně.
Praktická zkouška
V případě praktické zkoušky je třeba vzít v potaz aktuální situaci, kdy zejména u oborů skupina 82 Umění, užité umění nemusí být reálné, aby praktická zkouška trval 2 až 4 týdny. Ředitelům škol se tak umožňuje, aby stanovili náhradní způsob konání a hodnocení praktické zkoušky.
Opravná zkouška a náhradní zkouška
Co se týče konání opravných a náhradních zkoušek, platí to, co již nyní stanovuje školský zákon, avšak s tou výjimkou, že opravné a náhradní zkoušky, které se budou konat v podzimním zkušebním období, se konají podle tohoto zákona. To tedy např. znamená, že v případě praktické zkoušky bude opět platit, že ředitel školy může stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.
Přezkum průběhu a výsledků závěrečné zkoušky
Pro přezkumné řízení se oproti školskému zákonu mění pouze lhůta, do kdy lze podat žádost o přezkum. Tato lhůta začíná běžet po dni konání poslední části závěrečné zkoušky a je stanovena na 20 dnů. Tedy i v případě, že příslušná část zkoušky, u které žák žádá o přezkum, se konala např. hned první možný den, žák může podat žádost o její přezkum do 20 dnů poté, co konal poslední část závěrečné zkoušky.
Náhradní způsob vykonání závěrečné zkoušky
Pokud by ani k 1. červnu nebylo možné, aby žáci byli v důsledku mimořádných opatření osobně přítomni ve škole, je nutné přistoupit k vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem. Podmínkou pro to, aby žák mohl závěrečnou zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je:
 · ke dni nabytí účinnosti zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou (tedy osoby s přerušeným vzděláváním nemohou tímto způsobem vykonat závěrečnou zkoušku) a
 · žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna tyto žáky komisionálně přezkoušet. Pokud žák vykoná komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při tomto komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl. Takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Samotné hodnocení na vysvědčení o závěrečné zkoušce pak škola provede tak, že zprůměruje známky z obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky závěrečné zkoušky (bude se týkat zejména odborných předmětů či praktické zkoušky), na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují. Jakékoliv problematické situace, které by v souvislosti s vykonáním závěrečné zkoušky náhradním způsobem nastaly, budou vždy řešeny ve prospěch žáka. Podotýkáme, že hodnocení náhradním způsobem vykonává pouze škola. Podrobnosti pro situaci, kdy by bylo v krajním případě nutné přistoupit k vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem, stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpise. Tento předpis ministerstvo vydá v případě, že vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem bude vzhledem k vývoji situace relevantně zvažovaná varianta. Do vysvědčení, ze kterých se budou vypočítávat známky na vysvědčení o závěrečné zkoušce, se logicky nemůže počítat vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku, neboť žáci nemají standardní možnosti, jak své výsledky ovlivnit. To však neplatí pro ty žáky, kteří konají opravný nebo náhradní zkoušku, tito žáci získali vysvědčení za druhé pololetí za běžných podmínek a není tedy důvod jim jej nezapočítat. S ohledem na způsob vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem se žádný přezkum nepřipouští. Správní orgán by mohl fakticky pouze přepočítat průměr známek.
Volno k přípravě na konání zkoušky - „svatý týden
Výslovně se stanovuje, že ředitel školy může dát žákům až 4 dny volna v případě závěrečné zkoušky k přípravě na zkoušku. S ohledem na skutečnost, že žáci se aktuálně osobně neúčastní výuky ve škole, ale jsou vzděláváni distančním způsobem, je tak na úvaze ředitele školy, zda žákům toto volno poskytne.
Kdy žák přestává být žákem školy
Pokud žák vykonal zkoušku úspěšně přestává být žákem školy dnem následujícím po dni úspěšného vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pokud žák nevykonal zkoušku úspěšně, pak přestává být žákem školy dnem následujícím po dni neúspěšného vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pokud se však poslední zkouška konala do 30. června 2020, pak platí, že bez ohledu na to, kdy vykonal zkoušku neúspěšně, přestává být žákem školy dne 30. června 2020. V případě, že žák neuspěl u komisionálního přezkoušení v případě náhradního způsobu vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky, pokud k němu školy musely z důvodu neumožnění osobní přítomnosti žáků ve škole ke dni 1. červnu 2020 přistoupit, pak platí, že takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím pod ni konání tohoto komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Z důvodu této nestandardní situace však zákon dává těmto žákům možnost podat od 5 dnů ode dne, kdy přestali být žáky školy, žádost o opakování posledního ročníku. Taková žádost se podává řediteli školy a ten je povinen jí vyhovět.