PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.TL, 2.TS, 3.TL - Pragoligna Praha Letňany Výstaviště
sraz: 9:30 u pokladen
doprovod: Krkoška, Spáčil
vstupné: 50 Kč

PÁTEK 5.10.
4.10.2018

2.CS - FOR GASTRO Letňany
sraz: 9:30 metro Letňany
doprovod: Hemmerová

ÚTERÝ 11.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - na praxi (Milánská)
2.KS + 3.KL + 4.V – 9:00 – 15:00

PONDĚLÍ 10.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - ve škole (Trhanovské nám.)
1.KL + 3.KL – 9:00 – 10:30 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)
2.KS + 4.V + 5.V – 10:30 – 12:00 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)

Dny Prahy 15
5.9.2018
12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin 1.ročníky SOU

(po hodině s třídním učitelem si 1.KL a 1.ML odvedou mistři OV na pracoviště - zahájení, základní informace)

10:00 hodin 2.ročníky SOU

11:00 hodin 3.ročníky SOU a nástavbové studium

Doklasifikace 2. pololetí 2017/2018
29.6.2018

Pro žáky, kteří nebyli z nějakého předmětu hodnoceni, vyvstává povinnosti si klasifikaci dokončit v náhradním termínu.

Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 69 žák, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen z některého z předmětů, musí vykonat zkoušku v náhradním termínu, který byl ředitelkou školy stanoven od 27. – 31. 8 2018. Žák, který se v tomto termínu nedostaví k vykonání náhradní zkoušky a řádně se neomluví, neprospěl.

Informace o termínech a požadavcích na doplnění klasifikace získává žák prostřednictvím EduPage od konkrétního vyučujícího. V případě absence informací ohledně doplnění klasifikace se obracejte na třídní učitele, nebo na vedení školy.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Dálkové studium

Vloženo: 9.11.2014 | Autor: Celko | Zobrazeno: 5065x

Podnikání - dálková forma studia

 

 Název oboru   Podnikání
     
 Kód oboru   64-41-L/51
     
 Stupeň vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou
     
Délka studia   2 roky
     
Forma studia   dálková

Profil absolventa:

Dálková forma oboru vzdělání Podnikání je určena absolventům tříletých učebních oborů s výučním listem, studujícím při zaměstnání.  Vzdělávací program je koncipován tak, aby si absolventi rozšířili všeobecné vzdělání, doplnili odborné vědomosti spojené s ekonomikou podnikání ve sféře obchodní, administrativní,  provozně-ekonomické a finanční, získali praktické dovednosti z účetnictví a orientovali se v oblasti marketingu a managementu. Součástí učiva je znalost zákonů a předpisů související s podnikáním. Škola si klade za cíl zabezpečit požadovanou úroveň odborného i všeobecného vzdělání a vytvořit předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit v soukromém i státním sektoru. Tyto kompetence tvoří poznatkový základ pro uplatnění na trhu práce, celoživotní vzdělávání a seberealizaci.

Od školního roku 2015/2016 byla délka dálkového studia zkrácena na 2 roky.

 

Učební plán Podnikání dálková forma (dvouleté studium)

 

Učební plán Podnikání dálková forma (dobíhající tříleté studium)

  

Učební praxe Podnikání

 

Vlasová kosmetika - dálkové studium

 

 Název oboru   Vlasová kosmetika
     
 Kód oboru    69-41-L/52
     
 Stupeň vzdělání    střední vzdělání s maturitní zkouškou
     
Délka studia   2 roky
     
Forma studia   denní

 

Nástavbové studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů a navazuje na učební obor Kadeřník.

Profil absolventa: Studium oboru rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti z oblasti vlasové a pleťové kosmetiky tak, aby absolvent byl schopen zhotovovat účesy vhodně zvolenými moderními technologickými postupy dle módními trendů a individuálních přání zákazníka, v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy a mohl poskytovat poradenské služby v péči a v ošetřování vlasů. Absolvent bude připraven vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v kadeřnických službách včetně využívání marketingových nástrojů, orientace v ekonomicko- právním zabezpečení provozu, znalosti účetnictví, daňové evidence.

Úspěšným zakončením má absolvent možnost získat maturitu v atraktivním oboru a zvýšit své šance na uplatnění ve svém oboru, či ucházet se o přijetí na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Organizace studia: Dálková forma studia je organizována formou konzultací 1x týdně - po 6 vyučovacích hodinách , a to vždy pondělí od 14:00.

 

Podmínky přijetí: Přijímací zkoušky se nekonají. Podmínkou přijetí je podání přihlášky ke studiu a předložení dokladu o předchozím vzdělání, (dosud studující jej doloží po jeho získání).

Školné: 12.000 Kč ročně

Lze jej uhradit:  jednorázově nebo dle dohodnutého splátkového kalendáře

                      (absolventům školy je ve školním roce 2015/2016 poskytnuta sleva)

 

Učební plán vlasová kosmetika dálková forma