PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.TL, 2.TS, 3.TL - Pragoligna Praha Letňany Výstaviště
sraz: 9:30 u pokladen
doprovod: Krkoška, Spáčil
vstupné: 50 Kč

PÁTEK 5.10.
4.10.2018

2.CS - FOR GASTRO Letňany
sraz: 9:30 metro Letňany
doprovod: Hemmerová

ÚTERÝ 11.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - na praxi (Milánská)
2.KS + 3.KL + 4.V – 9:00 – 15:00

PONDĚLÍ 10.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - ve škole (Trhanovské nám.)
1.KL + 3.KL – 9:00 – 10:30 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)
2.KS + 4.V + 5.V – 10:30 – 12:00 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)

Dny Prahy 15
5.9.2018
12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin 1.ročníky SOU

(po hodině s třídním učitelem si 1.KL a 1.ML odvedou mistři OV na pracoviště - zahájení, základní informace)

10:00 hodin 2.ročníky SOU

11:00 hodin 3.ročníky SOU a nástavbové studium

Doklasifikace 2. pololetí 2017/2018
29.6.2018

Pro žáky, kteří nebyli z nějakého předmětu hodnoceni, vyvstává povinnosti si klasifikaci dokončit v náhradním termínu.

Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 69 žák, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen z některého z předmětů, musí vykonat zkoušku v náhradním termínu, který byl ředitelkou školy stanoven od 27. – 31. 8 2018. Žák, který se v tomto termínu nedostaví k vykonání náhradní zkoušky a řádně se neomluví, neprospěl.

Informace o termínech a požadavcích na doplnění klasifikace získává žák prostřednictvím EduPage od konkrétního vyučujícího. V případě absence informací ohledně doplnění klasifikace se obracejte na třídní učitele, nebo na vedení školy.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení

Vloženo: 8.11.2014 | Autor: Celko | Zobrazeno: 8317x

Do tříletých učebních oborů se přijímá bez přijímacích zkoušek. Uchazeči absolvují motivační pohovor, při kterém prokáží zájem a předpoklady ke studiu daného oboru. 

Výjimkou je talentová zkouška  u oboru Vlásenkář a maskér, kde maximální počet bodů je 140b., pro přijetí je zapotřebí 90b.

U nástavbového studia - obor Vlasová kosmetika a Podnikání se koná jednotná přijímací zkouška a školní motivační pohovor.

 

Řádně vyplněnou přihlášku, včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti a školou potvrzených známek z 8. třídy a 1.pololetí 9.třídy, uchazeč odevzdá přímo řediteli GbČ a PČS SOU nebo pověřenému pracovníkovi pro přijímací řízení a to nejpozději do 1. března 2018 (týká se i zájemců o nástavbové studium - obor Vlasová kosmetika a Podnikání). 

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 dnů ode dne oznámení o přijetí (týká se pouze přijatých žáků do 1. ročníků, kteří plynule pokračují ve studiu po ukončení docházky na základní škole).

 

UČEBNÍ OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení u oboru vzdělávání s talentovou zkouškou v oboru Vlásenkář a maskér. U uchazečů o obor Vlásenkář a maskér se přihlášky odevzdávají do 30. listopadu 2018

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Dny otevřených dveří jsou každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin (lze domluvit individuální návštěvu po předchozí telefonické domluvě na telefonních číslech: 736 726 781, 606 709 781). Pracovník pro přijímací řízení Ivan Čelko, DiS. (email celko@gbc-pcssou.cz).

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE - AKTUÁLNÍ:

Vážení uchazeči o studium na našem učilišti,

těší nás Váš zájem o studium na naší škole a zároveň jsme všem uchazečům zaslali emailem potvrzení přijetí přihlášek. Pokud někdo email nedostal, obraťte se na našeho pracovníka pro přijímací řízení, pana Ivana Čelka (celko@gbc-pcssou.cz).

V souladu s § 60, odst. 4, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodla ředitelka školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2019/2020 takto: přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodující pro přijetí je především zájem o zvolený obor (týká se učebních oborů cukrář, kadeřník, truhlář - uchazeči o studium na těchto oborech konají školní motivační pohovor). V době po 1.3.2019 budete pozváni v zákonném termínu k motivačnímu pohovoru a k jednání o podpisu učební smlouvy. 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - NÁSTAVBA

Přijímací řízení - nástavbové studium

 

Na níže uvedených odkazech je ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu.

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce